Úvod | O společnosti | Systém managementu bezpečnosti práce

Systém managementu bezpečnosti práce

Dalším krokem v cestě soustavného zlepšování je integrace stávajících systémů se systémem řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle standardu BSi OHSAS 18001.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti

Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) je součástí integrovaného managementu a je neoddělitelnou součástí podnikatelských aktivit společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. v projektově – inženýrské činnosti, dodávky a servis pro oblasti:

 • investiční výstavba všeobecně
 • elektro slaboproud, silnoproud a energetika
 • telekomunikace a přenosové systémy
 • informační technologie a datové systémy a sítě
 • technologické systémy a zařízení
 • elektromagnetické stínění

Pro dosažení tohoto cíle se společnost zavázala

 • zvyšovat a trvale zdokonalovat úroveň řízení systému řízení BOZP, s cílem odstranit potencionální ohrožení vlivem technologických procesů, technických zařízení, lidského faktoru a pracovního prostředí;
 • vykonávat všechny práce v souladu s požadavky závazných legislativních a jiných (předpisy zákazníků atd.) předpisů, dokumentací společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. v oblasti BOZP;
 • na základě zjištěných nebezpečí, ohrožení a rizik vytvářet pracovní podmínky s cílem eliminovat všechna nepřijatelná rizika, která mohou způsobit újmu nebo zhoršení zdraví vlastních zaměstnanců jako i osob třetích stran;
 • při zavádění nových technologií a modernizaci technických zařízení, účinně snižovat zdroje škodlivých faktorů pracovního prostředí;
 • zabezpečovat odbornou přípravu a kvalifikaci zaměstnanců vedoucí k bezpečné práci a ochraně zdraví při práci. Výchovně působit k používání správných a bezpečných postupů při práci;
 • s dodavateli a odběrateli vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci, vyžadovat plnění právních předpisů a norem pro zabezpečení bezpečné práce;
 • prohlubovat zájem zaměstnanců společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. v procesu neustálého zlepšování stavu BOZP;
 • vedení společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. uplatňuje systém řízení managementu BOZP na všech stupních řízení;
 • plnění cílů politiky BOZP je odpovědností všech zaměstnanců společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.

V Praze, dne : 14.10.2013, ředitel společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.


Navigace