Úvod | O společnosti | Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. již od svého vzniku řídí svoji činnost v maximální možné míře s ohledem na životní prostředí , proto se rozhodla implementovat řízený systém environmentálního managementu dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005, který byl úspěšně certifikován v roce 2005 společností CQS.

Environmentální politika ve společnosti

Pro naplnění environmentálních požadavků mezinárodní normy ISO 14001 a legislativy životního prostředí pro projektově – inženýrské činnosti, dodávky a servis v oblastech

 • investiční výstavba všeobecně;
 • elektro slaboproud, silnoproud a energetika;
 • telekomunikace a přenosové systémy;
 • informační technologie a datové systémy a sítě;
 • technologické systémy a zařízení;
 • elektromagnetické stínění

vedení společnosti TECHNISERV, spol. s.r.o. vyhlašuje svůj postoj k ochraně životního prostředí v environmentální politice:

 • sledujeme a dodržujeme všechny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá;
 • ekologická odpovědnost je pro nás vedle odpovědnosti ekonomické a sociální, velmi důležitou součástí celé podnikové strategie;
 • za dodržování zásad ekologického chování je odpovědné nejen vrcholové vedení společnosti, ale i každý jednotlivý zaměstnanec podniku. K dosažení tohoto cíle používáme náležité směrnice a postupy integrované do našich procesů.
 • využíváme , tam kde je to možné, technologie a materiály co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí;
 • motivujeme naše zaměstnance, nejen k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, ale rovněž i k tomu, aby sami přicházeli s náměty jak dopady našich procesů a činností na něj zmenšovat;
 • sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy všech našich procesů a činností na životní prostředí a neustále hledáme cesty jak tyto minimalizovat;
 • evidujeme a hodnotíme vliv všech našich současných aktivit na ŽP a o svém environmentálním profilu informujeme všechny zainteresované strany včetně veřejnosti;
 • snažíme se vypracovávat společně s příslušnými úředními místy a organizacemi, zasahujícími v případě havárie, právní úpravy, dohody, havarijní plány, provozní řády a další opatření k ochraně svých zaměstnanců, veřejnosti a ŽP;
 • za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními;
 • zaváděním moderních dostupných technologií budeme minimalizovat negativní dopady do životního prostředí a nabízet ekonomicky i ekologicky vyhovující řešení reagující na potřeby a požadavky zákazníků, státní správy a oprávněné zájmy cílových skupin a veřejnosti;
 • účelně a hospodárně využíváme vodu, energie a nakupované materiálové vstupy s cílem snižovat jejich spotřebu;
 • stanovené zásady environmentální politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od smluvních partnerů.

V Praze, dne : 14.10.2013, ředitel společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.


Navigace